Още снимки:
test

Център за обществена подкрепа “По-добро бъдеще” към Фондация „Владиславово”

28.02.2020 14.16

Социалната услуга Център за обществена подкрепа “По-добро бъдеще” към Фондация „Владиславово” се предоставя, като държавно делегирана дейност на Община Варна, на основание Договор № Д16001395ВН/19.10.2016г. между Община Варна и Доставчика - Фондация „Владиславово“. Услугата е ситуирана в сграда общинска собственост, находяща се в гр. Варна, Район „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ №7.

Екипът от специалисти на ЦОП периодично преминава през различни обучения и супервизии, с оглед повишаване на компетенциите си при работа по случаите. В мултидисциплинарните екипи са включени социални работници, психолози, педагог, медицинско лице, трудотерапевт, логопед, специален педагог и юрист.
Целева група: Деца и семейства в риск от територията на община Варна и включват:

- Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства:
• Жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
• За които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
• С увреждания;
• В риск от изоставяне и неглижиране, и техните родители, с особено внимание към семействата със затруднения в осигуряване на добра грижа, при наличието на здравни проблеми, социални и други рискове;
• Необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище, чрез насочване към образователни услуги, свързани с осигуряване на предучилищна подготовка и училищна готовност;
• С родители в чужбина и близки роднини, които са поели грижата за тях;
• С рисково или отклоняващо се поведение и в конфликт със закона, извършили противоправна проява, включително от сегрегирани общности;
• Непридружени деца бежанци;

- Деца от 0 – 18 години и техните семейства от общността към които насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании;
- Деца и младежи в специализирани институции или други услуги от резидентен тип или приемни семейства;
- Младежи напускащи специализирани институции, услуги от резидентен тип или приемни семейства;
- Бременни жени, родители/законни представители на дете в риск, за които ОЗД/Д „СП” е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;
- Кандидати или вече одобрени приемни семейства;
- Кандидати или вече одобрени осиновители;
- Лица – бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва услугата ЦОП, лица, чийто потребители попадат в обхвата на подкрепата предоставяна от ЦОП.

2. Дейности
В ЦОП се предлагат широк пакет от услуги и дейности за подпомагане на деца и семейства в риск с цел предотвратяване на институционализацията на децата и преодоляване на други рискови ситуации за развитието им. Основните дейности са организирани в програми, които са разработени в съответствие с потребностите на децата и семействата в риск в общността, което дава възможност да се развиват и други програми в съответствие с нормативните актове.
- Програма за ранно детско развитие, семейно консултиране и подкрепа е насочена към подкрепа на деца в ранна възраст, която включва услуги за:
• Формиране на родителски умения;
• Семейно консултиране и подкрепа;
• Здравни консултации
Дейностите са насочени към:
• Развиване на родителски умения с цел подобряване грижата за бебета и децата;
• Превенция на неглижирането чрез подкрепа и обучение на лица полагащи грижи за деца в ранна детска възраст и членове на техните семейства – групови и индивидуални;
• Стъпки при отглеждане на новороденото малкото дете;
• Консултиране и подкрепа на младата майка;
• Училища за родители

Дейности
В ЦОП се предлагат широк пакет от услуги и дейности за подпомагане на деца и семейства в риск с цел предотвратяване на институционализацията на децата и преодоляване на други рискови ситуации за развитието им.
Основните дейности са организирани в програми , които са разработени в съответствие с потребностите на децата и семействата в риск в общността, което дава възможност да се развиват и други програми в съответствие с нормативните актове.
- Програма за ранно детско развитие, семейно консултиране и подкрепа е насочена към подкрепа на деца в ранна възраст, която включва услуги за:
• Формиране на родителски умения;
• Семейно консултиране и подкрепа;
• Здравни консултации
Дейностите са насочени към:
• Развиване на родителски умения с цел подобряване грижата за бебета и децата;
• Превенция на неглижирането чрез подкрепа и обучение на лица полагащи грижи за деца в ранна детска възраст и членове на техните семейства – групови и индивидуални;
• Стъпки при отглеждане на новороденото малкото дете;
• Консултиране и подкрепа на младата майка;
• Училища за родители в подкрепа на ранното детско развитие и развиване на родителския капацитет на семейства с бебета и малки деца в риск
• Дейности, насочени към по-пълно обхващане на децата в образователната система като част от подкрепата по ранно детско развитие и ранна интервенция;
• Консултиране на родители и семейства по отношение на:
- здравословното хранене на децата;
- особености в развитието на детето;
- формиране на обща здравна култура-превенция на полово предавани болести, хигиена, контрацепция и семейно планиране;
- консултиране и подкрепа на бъдещи и настоящи родители.

- Програма за превенция на изоставянето/разделянето на деца от биологичното им семейство и настаняването им в алтернативна грижа
Програма се осъществява чрез:
- консултиране, подкрепа,
- проследяване на развитието на детето в семейна среда,
- мобилна работа.
- Оценка на родителски капацитет.
Дейностите са насочени към:
• Бременни жени;
• Семейства при които има риск от изоставяне/ извеждане на детето;
• Непълнолетни бременни и бременни в риск от изоставяне на детето;
• Превенция на изоставянето на ниво родилен дом;
• Услуги в подкрепа на семействата;
• Включване на родители в програми за добро родителстване.

- Програма за реинтеграция в биологичното семейство на деца, настанени в алтернативна грижа (настанени в резидентни услуги и в приемни семейства);
Дейностите са насочени към детето и неговото семейството, и се осъществяват както в периода на подготовка за реинтеграция, така и в периода на след интеграционно наблюдение.
Дейности в пред интеграционния период:
• Подготовка на детето за реинтеграция чрез използването на различни форми на директна работа
• Информиране, консултиране и оказване на подкрепа на семейството за осъзнаване на последиците от институционализацията върху развитието на детето, за опознаване на особеностите му.
• Подкрепа и посредничество на семейството за разрешаване на въпроси, свързани с подобряване на битовите условия, намиране на работа, достъп до медицински услуги и др.
• Работа за оценка и повишаване родителския капацитет – умения за полагане на грижи за детето, способност да се осигури безопасна и сигурна среда за детето, да се предотврати рискът от насилие.
• Подкрепа на срещите между детето и семейството. Срещите могат да се провеждат в специализираната институция или в резидентната услуга, на обществени места, в ЦОП или в дома на семейството. Социалният работник съдейства и подпомага провеждането на срещи, улеснява общуването между детето и родителите, наблюдава протичането им и развитието на отношенията между детето и семейството.
• Дейности в след интеграционния период:
• Психологическо консултиране и подкрепа на детето и семейството за улесняване на адаптацията към новата среда и за подобряване на общуването между членовете на семейството
• Информиране, консултиране, насочване на семейството към ползването на адекватни услуги в общността с оглед по-добро посрещане потребностите на детето
• Подкрепа за задоволяване на образователните потребности на детето.

- Програма за подкрепа и консултиране на семейства от общността
Целта на програмата е родителските способности и умения, мобилизиране на вътрешните ресурси за справяне с трудностите при отглеждане и възпитание на децата, включително работа с деца, въвлечени в родителски конфликти и в риск от родителското отчуждение.
Осъществява се основно чрез:
• Информиране и насочване към адекватни услуги в общността.
• Индивидуални психологични и социални консултации за справяне с проблеми, възникващи при възпитанието, при семейни конфликти и трудности при справяне с ежедневните задължения, свързани с детето.
• Групова работа, обучения и тренинги, насочени към родители/ лица, които полагат грижи за детето с оглед подобряване на грижата и създаване на сигурна и стимулираща среда за развитието му; мотивиране на родители за записване на малки деца в детски градини и ясли.
• На територията на ЦОП да се провеждат срещи между дете, настанено в приемно семейство, и биологичен родител, под наблюдението на професионалисти;
• Провеждане на срещи на родители в процес на развод и/ или в процедура на договаряне на режим на посещения с детето/ децата при съдебни спорове.

- Програма за работа с деца, жертви на насилие и техните родители;
Програмата е насочена към детето, преживяло насилие, сиблингите, родителя, който не е насилник, може да включва също работа с родителя-насилник. Тя започва от първоначалния контакт с детето и семейството и преминава през оценката и изработването на конкретна терапевтична програма. Осъществяват се:
• Изслушване - осигуряване на подходяща среда и подготвен специалист за изслушване на детето - жертва или свидетел на насилие.
• Консултиране - оценка на последствията от насилието върху психическото състояние и развитие на детето и на ресурсите му за справяне с травмиращото събитие; изработване на индивидуална терапевтична програма за преодоляване на неблагоприятните последици върху личността на детето; оценка на нагласите на семейството към преживяното насилие и капацитета на родителите за справяне и съдействие; информиране; насочване.
• Психологическа подкрепа на детето за преодоляване на последиците от преживяното насилие
• Подкрепа на семейството - работа за повишаване на капацитета му за справяне и третична превенция на насилието чрез включване на родителите към подходящи терапевтични и превантивни програми: фамилно консултиране, родителски групи за взаимопомощ, училище за родители.

- Програма „превенция на ранните бракове“
Програмата е насочена за въздействие върху конкретна обособена изолирана етническа общност, която е в териториалния обхват на ЦОП. Планират се дългосрочни между секторни интервенции в няколко основни направления:
• Общностна работа в дълбочина за промяна на нагласите към семейните модели, която да обхване всички поколения в общността, със специално внимание към вътрешната йерархия на властовите роли и авторитетите, които предопределят и поддържат традиционните социални норми в общността. Кампании за широко информиране за: запознаване със законовите норми и санкции по отношение на ранните бракове; информираност и разбиране на комплексните последици за бъдещата социална и професионална реализация на младите хора, предизвикани от детския брак - здравни, социални, образователни и други.
• Услуги и подкрепа за предотвратяване на детски бракове при индивидуални случаи на момичета и момчета, директно застрашени от детски брак – работа с момичетата и момчетата, както и с техните семейства и социална среда. Закрила и възмездие за момичетата и момчетата, при които детският брак и ранното раждане е форма на насилие.
• Превенция на отпадането и задържане на момичетата и подрастващите в образованието – съвместни дейности с училищата за утвърждаване на образованието като привлекателна алтернатива на детския брак.
• Дейности за развитие на социалните умения и личностната мотивация на момичетата и момчетата от обособените етнически общности за личностна реализация.

- Програма за подкрепа на осиновяването:
• Информиране и практическа подкрепа на кандидат-осиновителите - предоставяне на точна информация за спецификата на осиновяване, необходимите документи, процедурата по осиновяване, подготовка за срещата с детето.
• Консултиране и обучение на кандидат-осиновители, съобразно поредността на осиновяванията.
• Подкрепа на детето при разбиране на същността на осиновителния процес и формиране на положителни нагласи и възгледи за осиновяване (особено при по-големите деца, които са трайно институционализирани), когато са настъпили обстоятелства по вписване на детето в Регистър за осиновяване и др.
• Подкрепа на осиновителите за справяне с проблемите след осиновяване на детето - обучение и развитие на родителски умения за установяване на значима връзка с децата; консултиране и подкрепа за справяне със сложна и трудна информация за децата.
• Директна работа с детето след осиновяването - подкрепа по отношение загубите, които преживява в процеса на осиновяване, трудности в адаптацията, развитие на идентичността и др.
• Създаване на групи за взаимопомощ с участието на осиновители и кандидат-осиновители.
Дейностите за подкрепа са съобразени с Програмата за обучение на осиновяващи при условията на пълно осиновяване, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.

- Програма за подкрепа на приемната грижа на местно ниво
Програмата е насочена към кандидати за приемни семейства;
Утвърдени приемни семейства с настанени деца
Работата се осъществява в обхвата и по методологията, описани в Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга Приемна грижа и при спазване на стандартите за предоставяне на социалната услуга, заложени в Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Центровете разполагат с обучен и подготвен екип. Дейностите са съобразени с утвърдената Програма за обучение на кандидатите за приемно семейство.
- Програма за индивидуална и групова работа с деца и младежи, настанени в резидентни услуги
Програмата е за подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от специализирани институции/ услуги от резидентен тип.
Включва дейности и услуги, насочени към повишаване автономността и развитието на уменията за самостоятелен живот на децата от институциите и в услуги от резидентен тип и за подкрепа на младежите, напускащи специализираните институции в прехода им към самостоятелен живот:
• изготвяне на оценка на потребностите и на индивидуален план за развитие на умения за самостоятелен живот
• групова работа за развитие на умения за самостоятелен живот и социална интеграция при деца, напускащи институцията
• психосоциално консултиране с оглед развитие умения за себеразбиране и адекватна самооценка, формиране на увереност и личностен растеж; развитие на умения за жизнено планиране;
• професионално консултиране – изследване и актуализиране на професионалната ориентация и развитие на умения за търсене на трудова заетост;

- Програма за работа с деца с поведенчески проблеми и техните семейства
Програмата включва набор от дейности, които могат да се прилагат заедно, последователно или поотделно в зависимост от установените от оценката нужди за подкрепа на детето и неговите родители:
• Педагогическо и психологическо консултиране и психо-педагогическа подкрепа на детето.
• Програми за развитие на социални умения на децата, като умения за общуване, самоконтрол, справяне с конфликти, асертивно поведение и др., които могат да се прилагат индивидуално или групово
• Извънкласни занимания и дейности– спортни занимания, ателиета, клубове по интереси и др.;
• Педагогическа и психологическа подкрепа на родителите по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата; улесняване връзката между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията им, подкрепа при справяне с поведенческите прояви на детето – възстановяване и позитивиране на взаимоотношенията между детето и семейството и значимите за него възрастни.
- Програма за превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства
Услугите в това направление имат за цел да намалят броя на отпадащите от училище деца и млади хора, като повишат мотивацията и създадат положителна нагласа към училището и учебния процес.
Дейности:
• Оценка на риска от отпадане от училище
• Консултиране на децата за разрешаване емоционални, комуникативни, адаптационни, обучителни и др. затруднения.
• Работа с родители на деца в риск от отпадане от училище;
• Посредничество и съдействие за обхващане и реинтеграция на необхванати и отпаднали деца и ученици по препоръка на ангажираните институции в Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
- „Фонд за подкрепа на семейства в криза“ като част от програмите по превенция и реинтеграция.
• Включва консултиране, посредничество, застъпничество и придружаване за осигуряване на достъп на децата и семействата до здравни, образователни услуги, социално подпомагане, издаване на лични документи и др., достъп до услуги за семейно планиране, посредничество за подобряване на социалните ресурси на семействата, като дейности по всяка от програмите.

• и други програми, в зависимост от потребностите на общността, тъй като практиката е широкообхватна и контекста в различните региони е различен.
В двата центъра за обществена подкрепа се предлагат услуги във връзка с синдром на родителско отчуждение включващи:
• Контактен център за деца и родители след раздяла, в процедура на развод или след развод;
• Информационна програма за родители в раздяла, преди, по време или след развод;
• Консултиране на разведени родители или родители в процес на развод за преодоляване на синдрома на родителско отчуждение;
• Директна работа с деца.
• Изслушване в синя стая;


Контакти:
Тел: 052/52 10 28; 0887/787 288
www.fvladislavovo.org; e-mail: cop_vladislavovo@abv.bg

Днес+

Коментирай статията


Последни от ВАРНА +
16:08
Пожарникарите във Варна сами си купуват лични предпазни средства заради недостиг
12:58
Социално ателие „Мечтатели“ ще учи младежи от уязвими групи да се справят с изолацията
11:26
БАБХ започва засилени проверки във връзка с предстоящите празници - Великден и Гергьовден
11:22
Местност край Варна е без вода днес
10:59
Нови дати за прием в детски градини и в първи клас
10:20
16 пристигнали с влак вчера във Варна са под домашна карантина
08:18
Преглед на печата
01 април 2020 г.
18:37
Товарят последните 25 контейнера с отпадъци за връщане в Италия
17:49
Актуална информация за доставка на дезинфектанти в районите на Варна
17:45
Пет досъдебни производства са образувани за нарушаване на задължителна домашна карантина
16:24
МУ-Варна приема документи за участие в предварителни изпити по химия и биология до 3 май 2020 г.
15:53
Обвиняем за придобиване и държане на наркотици остава в ареста
15:52
Апелативният съд отказа да освободи от ареста подсъдим за отвличане и изнудване
15:46
Престижна художествена награда спечелиха ученици от Варна
15:24
274 души са потърсили помощ на откритите телефонни линии към Община Варна
15:19
Раздадоха над 9000 маски в автобусите на градския транспорт във Варна
15:04
Нека ти разкажа приказка, поканата е от ЦОП в Аспарухово
13:17
Хванаха водач да шофира с отнета книжка край Варна
13:15
Първи задържан в ареста във Варна за нарушаване на карантината
13:13
Варненският митрополит Йоан: Всеки да поеме своята отговорност, а другото ще го стори Бог
12:27
Раздадоха над 9000 маски в автобусите на градския транспорт
11:47
Трима излекувани и изписани до момента от Инфекциозна клиника във Варна
11:15
622 новорегистрирани безработни за седмица във Варна
11:12
Жена пострада при пожар в дома си в центъра на Варна
10:04
Без вода днес във Варна са...

Най-четени от ВАРНА +

Избор на редактора