Още снимки:
test

ВиК-Варна: Разполагаме с 347 действащи резервни водоизточници

15.01.2020 20.15

„Разполагаме с 347 действащи резервни водоизточника“, това заяви в отворено писмо до медиите управителят на ВиК-Варна Валентин Вълканов днес.

Повод за него стана вчерашната скандална пресконференция, която бе свикана от лидера на ПП „Възраждане“.

Костадин Костадинов отправи тези въпроси "публично" на политическото соаре, на което бе поканил медиите, за да ги информира, че „може“ да има криза с водата на Варна. И че е задал по канален ред 9 въпроса към ВиК-Варна.

Той „облече“ партийната си вечеринка под името „пресконференция“, като на нея репортери на нашата, а и на други медии, бяха обиждани и обвинени в адвокатстване на водното дружество.

И ние, като „адвокати на ВиК-Варна“, се чувстваме длъжни да поднесем на вниманието на читателите ни отговорите на управителя на дружеството. Нищо, че Костадинов би трябвало сам да ги разпространи. Но за тази цел ще трябва пак да покани журналисти, ама пък след всичките му обиди, крясъци и обвинения, не се знае, а е и почти сигурно, че никой няма да отрази седянката му.

След злополучната политическа сбирка на 14 януари с медиите, по информация на "Днес+", въпросите не бяха стигнали до управителят на ВиК. Те бяха предоставени от една от медиите, уважила поканата му. "Възрожденецът", както обикновено, не представи нито входящ номер, нито доказателство, че е търсил отговори на въпросите си от поредната институция по законния и цивилизован ред.

Ето цялото писмо, което получихме на редакционната поща:

"В отговор на постъпилите на 15.01.2020 г. в деловодството на "Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД въпроси от Костадин Костадинов в качеството му на председател на ПП "Възраждане“:

1. Има ли учредена Санитарно-охранителна зона на яз. "Георги Трайков“? Ако няма, тогава как ще се извърши водовземане за питейно-битово водоснабдяване освен в нарушение на Наредба 3/2000.

Разрешително №0528/ 05.09.2001 г. за водовземане на язовир "Цонево“ (Георги Трайков) е прекратено с решение №129/21.08.2018 г. от Министъра на околната среда и водите. С прекратяването на разрешителното за водовземане с цел – аварийно питейно-битово водоснабдяване, отпада и необходимостта от санитарно-охранителна зона.

2. Колко водоизточника за подземни води за питейно-битово водоснабдяване, независимо дали е в експлоатация или консервиран, има "ВиК-Варна“ ООД? Колко от тях имат разрешителни за водовземане? Колко от тях са с учредена Санитарно-охранителна зона?

Експлоатираните от "ВиК-Варна“ ООД подземни водоизточници на територията на Варненска област са 377 бр. - основни и резервни, обособени в 88 бр. водоснабдителни системи. Действащите водоизточници са 347бр. За водоснабдителните системи са издадени 96 бр. разрешителни за водовземане. Разликата в броя на водоснабдителни системи и броя на разрешителните се дължи на факта, че водоизточници от една водоснабдителна система експлоатират различни водни тела.

Към настоящия момент са подадени 74 бр. проекти за СОЗ в БДЧР. До този момент са издадени заповеди за СОЗ на 46 бр. водоснабдителни системи. Предстои провеждане на процедура за изготвяне на проекти за СОЗ на 22 бр. действащи водоснабдителни системи.

3. Има ли действащо разрешително за водовземане от яз. Георги Трайков за питейно-битово водоснабдяване? Ако е от 2001 г., защо не е актуализирано?

Разрешително №0528/ 05.09.2001 г. за водовземане на яз "Цонево“ ( Георги Трайков) е прекратено с решение №129/21.08.2018 г. от Министъра на околната среда и водите.

4. Девненските извори имат около 6000л/сек дебит. Какъв е капацитета на съоръженията на "ВиК-Варна“ ООД за отвеждане на вода за питейно – битови цели? Ако е по-малък този дебит, как това ще помогне в случай на криза с водата от яз. "Камчия“?

Според "Националния институт по метеорология и хидрология“ Девненските извори разполагат с максимален дебит от 3500 – 4000л/сек. Съоръженията и мощностите на ВиК системите за пренос на питейна вода от "Девненски извори“ имат капацитет да поемат 2000-2100л/сек. Максималната консумация за гр. Варна през най-горещите месеци в годината не надвишава 1700-1800л/сек. Дебитът, осигуряван от "Девненски извори“, може да покрие напълно нуждите на гр. Варна.

5. Къде се извършват анализите на вода от собствени водоизточници? Прави ли се това в лаборатория на ВиК?

Анализите на вода от собствени водоизточници се извършва в лабораторията при "ВиК-Варна" ООД, която е акредитирана, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006 като лаборатория за изпитване – сертификат № 103 ЛИ от 30.03.2017 г., валиден до 30.03.2021 г., съгласно заповед за преакредитация № А106/ 30.03.2017 г. на ИА "Българска служба за акредитация".

Съгласно изискванията на Разрешителните на МОСВ за експлоатация на водоизточниците от "ВиК-Варна" ООД акредитираната лаборатория извършва ежегоден мониторинг. За показатели, които са извън обхвата на акредитация на лабораторията, "ВиК-Варна" ООД възлага изпитването на външни акредитирани лаборатории. Всички протоколи от изпитване се предоставят на съответните Басейнови Дирекции.

Контролът на качеството на водата, доставяна до потребителите, се извършва от акредитираната лаборатория при "ВиК-Варна“ ООД по съгласувана от РЗИ-Варна годишна мониторингова програма, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Средно годишно се изследват над 1500 бр. проби по физикохимични и микробиологични показатели.

Съгласно Чл. 8 на Наредба №9/2001 г., органите на ДЗК/РЗИ/ проверяват чрез контролен мониторинг съответствието на подаваната към потребителите вода по показатели за качество и честота, определени съгласно разработен план за контролен мониторинг.

6. Защо заустването на отпадъчни води се заплаща от ВиК-Варна на база фактурирано водно количество, а не на реално измерено?

Заплащането на такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води се извършва съгласно действащата нормативна уредба в Република България. Таксата се заплаща съгласно изискванията на чл.194, ал.5, т.1 от Закон за водите, а именно: "канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания – въз основа на годишното фактурирано водно количество от В и К оператора за потребителите, които ползват услугата "отвеждане на отпадъчни води" в куб. м, с корекционни коефициенти, отчитащи вида на водоприемника, броя на заустванията и степента на пречистване“.

На всички пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), експлоатирани от "ВиК-Варна“ ООД, има монтирани сертифицирани измервателни устройства за измерване на заустваната вода. Измерването е постоянно, като данните се записват ежедневно в оперативните дневници на ПСОВ. Съгласно изискванията на издадените разрешителни за заустване във воден обект, ежемесечно се предоставят данни за измерените водни количества на РИОСВ-Варна и БДЧР.

7. Установила ли е Басейнова дирекция превишение на месечен лимит за ползване на вода от яз. "Камчия“? Ако има такова превишение, наложена ли е глоба на ВиК-Варна?

Басейнова дирекция не е установила превишение на месечен лимит за ползване на вода от яз. Камчия. Не са налагани глоби в тази връзка.

8. Колко актове за установени нарушения са направени на ВиК от страна на БДЧР и РЗИ?

Издадените наказателни постановления (НП) и Актове за установяване на публично-държавни вземания (АУПДВ) от БДЧР за последните три години са, както следва:

- През 2017 г. - 4 бр.

- През 2018 г. - 4 бр.

- През 2019 г. – 1 бр.

От РЗИ-Варна няма издадени НП и АУПДВ.

9. В какво състояние се намира помпената станция на яз. "Георги Трайков“ и в състояние ли е тя подаде вода в случаи на нужда за резервно водоснабдяване на Варна?

Помпената станция на яз. "Георги Трайков“ (Цонево) никога не е била част от активите на "ВиК – Варна“ ООД.

С УВАЖЕНИЕ:ВАЛЕНТИН ВЪЛКАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА “В и К-ВАРНА" ООД"


Ръководството на ВиК-Варна разпространи в медиите отговорите на въпросите на Костадинов в срок по-кратък от 24 часа. Законовите норми предвиждат за такива случаи срок от 7 работни дни.

Геновева Михайлова


Днес+

Коментирай статията


Последни от Избори
22:15
Един журналист по душа, една смърт не навреме и едни фекални души
20 май 2020 г.
17:45
ПП“Възраждане“ осъдени от Административен съд София за злоупотреба с лични данни
15:26
КПКОНПИ иска отнемане на незаконно придобито имущество на обвиняемия олигарх Прокопиев
19 май 2020 г.
19:48
Кралев: Проактивността и солидарността на младежите са ресурсът за преодоляване на предизвикателства
19:37
Професия „Протестър“: Мая Манолова
17 май 2020 г.
15:28
Манфред Вебер: Китай иска да замени САЩ като водеща сила и да грабне закъсалите европейски фирми
14 май 2020 г.
18:55
Костадинов протестира пред МФ, но не връща партийната субсидия от 1 млн. лв.
13 май 2020 г.
11:55
Костадин Костадинов отново клиент на Прокуратурата
11 май 2020 г.
08:19
За патологичните метаморфози на лъжливото овчарче Копейкин
10 май 2020 г.
21:26
Нови разкрития за председателя на „Възраждане” (ВИДЕО)
21:26
Нови разкрития за председателя на „Възраждане” (ВИДЕО)
09 май 2020 г.
14:32
СДС: БСП и Нинова най-сетне да се примирят, че сме в ЕС
12:56
Евродепутати от ЕНП: ЕС трябва да доказва полезността си постоянно, за да оцелее
07 май 2020 г.
15:50
Д-р Янко Станев: Община Варна се изправи срещу кризата с разум, а не с популизъм (АУДИО)
11:40
Д-р Янко Станев: Възхитен съм от варненци в условията на пандемията
06 май 2020 г.
09:31
Сметната палата: Костадин Костадинов публично да опровергае невярното си твърдение
04 май 2020 г.
18:06
Член на „Възраждане“: Как съпругата на Костадин Костадинов си купи апартамент в „кеш“?
03 май 2020 г.
19:52
Разследване: „Възраждане“ са можели да се откажат от партийна субсидия, но не поискали (ВИДЕО)
19:44
До Мангъров: Да наричаш възрастните „сухи съчки“ звучи като нещо от доктрината на нацизма
01 май 2020 г.
18:50
Костадин Костадинов СДС : Царското правителство нанесе най-големи щети върху българското здравеопазв
18:44
Илия Лазаров: След кризата, туристическите услуги трябва да се адаптират към икономическата среда
15:31
Д-р Койчев: Правителството и НОЩ се справят със здравния аспект на кризата с Covid-19
30 април 2020 г.
08:54
Д-р Янко Станев: Отпускането на кредити с ниска лихва от местната хазна ще помогне на болници и ДКЦ-
28 април 2020 г.
10:20
Тоталитарният комунистически режим тайно създава концлагер „Белене”
24 април 2020 г.
09:19
Акад. Васил Гюзелев: Епидемията и кризата ни призовават да намалим темпото

Най-четени от Избори

Избор на редактора