21 септември 2019 г. 20:51 ч.
:: Бизнес и Икономика
последна актуализация: 21.9.2019 г. 19:54:13 ч.
Още снимки:
test

Европейският банков надзор "удря" банковото финансиране за инвестиционните дружества

18.05.2019 16.28

Европейския банков надзор е решил сериозно да ограничи апетитите на банките за инвестиции в дружества за рисков капитал, във взаимни фондове и дружества със специална инвестиционна цел (SPV), станали известни у нас покрай фалита на "Корпоративна търговска банка", и във всякякви други подобни рискови финансови схеми.

За това негово намерение говори специалния документ на Европейския банков орган наречен "Насоки относно определянето на видовете експозиции, свързани с висок риск". На своето заседание на 16 май Управителния съвет на БНБ взе решение да започне да прилага тези насоки в пълния им обем от 1 юли 2019-а. "С тези насоки (и единствено за техните цели) са представени определения за понятията "рисков капитал" и "дялов капитал", както са посочени в Регламент (ЕС) № 575/2013.

С тези насоки се поясняват и понятията за инвестиции в дружества за рисков капитал и инвестиции в дялов капитал, както е посочено в Регламента. Посочват се също кои видове експозиции трябва да се свързват с особено висок риск и при какви обстоятелства". пише в съобщението на БНБ.

С други думи всички банкови инвестиции в дялове и акции на инвестиционни и взаимни фондове и в дружества със специална инжестиционна цел ще се оценяват според разпоредбите на чл. 128 от Регламент 575/2013 на ЕС. За да сме точни ще цитираме текста му дословно:

"Член 128

Високо рискови експозиции

1. Когато е уместно, институциите определят рисково тегло от 150 % на експозициите, включително под формата на акции или дялове в предприятие за колективно инвестиране, които са свързвани с особено високи рискове.

2. Високо рисковите експозиции включват която и да е от следните експозиции:

а) инвестиции в дружества за рисков капитал;

б) инвестиции в АИФ по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС, освен случаите, в които мандатът на фонда не допуска ливъридж, по-висок от изисквания съгласно член 51, параграф 3 от Директива 2009/65/ЕО;

в) инвестиции в дялов капитал;

г) спекулативно финансиране на недвижими имоти.

3. При преценяването на това дали дадена експозиция, освен експозициите, посочени в параграф 2, е високо рискова, институциите вземат под внимание следните рискови характеристики:

а) съществува висок риск от загуба в резултат на неизпълнение от страна на длъжника;

б) невъзможно е да се оцени адекватно дали експозицията попада в обхвата на буква а).

ЕБО издава насоки, в които се уточнява кои видове експозиции са високо рискове и при какви обстоятелства."

Какво означава всичко това за банките? Един кредит или каквото и да е вземане от фирма или гражданин, по което няма заложен имот сега се оценява със 100% риск. При това положение за едно такова вземане от например от 10 млн. лева, банката трябва да осигури капиталово покритие от 1.5 млн.лева. Ако общия размер на тези вземания е 1 млрд. лева, каквито случаи у нас не са малко, банката трябва да разполага с капитал, който да е от минимум 150 млн. лева.

Ако вземането на банката за 10 млн. лева е от инвестиционно дружество тогава то ще носи риск от 150% и капитала, който го покрива ще трябва да е не 1.5 млн. Лева а 2.25 млн. лева. И тук не става въпрос само за инвестиции на банките в дялове и акции на такива високо рискови компании.

В насоките на ЕБО, които БНБ се е ангажирало да прилага от 1 юли 2019-а пише следното: "В обхвата на процедурата за определяне на позициите, свързани с особено висок риск, които не са обхванати от член 128, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да се включват всички класове експозиции, с особен акцент върху класовете експозиции, посочени в член 112, букви ж), п) и р) от Регламент (ЕС) № 575/2013". Буква ж) в този член 112 третира експозиции към предприятия. А под експозиция се разбира всяко едно балансово или задбалансово вземане в това число по кредити и издадени от длъжника корпоративни облигации или други дългови ценни книжа. Те също ще се оценяват със 150% риск, ако са на инвестиционни дружества и на взаимни фондове.

Що се отнася конкретно до дружествата със специална инвестиционна цел (SPV) и тяхното многообразие, в насоките на ЕБО има специален текст за техния случай. Например в тях е посочена следната хипотеза, при която трябва да се налага рисков коефициент от 150 процента: "всяко финансиране на спекулативни инвестиции както във финансови, така и в нефинансови активи, различни от недвижими имоти, с което длъжникът възнамерява да препродаде активите с цел печалба, включително финансиране на спекулативни инвестиции в движимо имущество, селскостопански продукти или нематериални активи (като например лицензи или патенти), когато са изпълнени следните две условия:

(i) съществува особено висок риск от загуба в случай на неизпълнение от страна на длъжника, по-специално в случай на недостатъчна пазарна ликвидност или висока променливост на цените за финансирания обект, която все още не е достатъчно редуцирана чрез договорни споразумения, включително неотменяеми договори за предварителна продажба;

(ii) налице са недостатъчни други доходи и активи на длъжника за намаляване на риска от загуби за финансовата институция, по-специално в случаите, при които рискът от загуби е висок по отношение на финансовите ресурси на длъжника;"

С други думи всеки един заем за стартиращ проект носи риск да се третира като финансиране за дружество със специална инвестиционна цел и банката, която го отпуска трябва по всяко време да е готова да му осигури по-високо капиталово покритие. А най-добре да го направи предварително стига да може. В България тези насоки на ЕБО ще ударят първо банките, които имат свои инвестиционни компанни и взаимни фондове или притежават значителни дялове и акции в такива, или пък са купили облигации на подобни дружества. Но както вече казахме под ударите на тези надзорни правила могат да попаднат и вземанията от най-обикновени фирми със стартиращ бизнес.

Така че е добре още от сега кредитните институции у нас да направят преглед на корпоративните си портфейли и ако открият, че имат клиенти, които носят риск от активиране на тези рестрикции на ЕБО, да поискат от тях адекватно обезпечение в недвижими имоти. Ако това е невъзможно е добре въпросните банки още от сега да преизчислят капиталовите си показатели съобразявайки ги с един неблагоприятен сценарий при надзорното третиране на някои техни корпоративни вземания. /money.bg

Днес+

Коментирай статията


Последни от Бизнес
19:43
BMW се прицелва в продажби от 1 млн. електромобила до 2021 г.
17:17
10 идеи за стартиране на бизнес за бъдещето, които ще ви донесат печалба
15:56
Над 2800 компании ще участват в експото Китай-АСЕАН
15:43
"Файненшъл таймс": "Гугъл" създава най-мощния квантов компютър в света
12:13
Един ден Apple ще прави новия ви iPhone от парчета от стария ви смартфон
10:53
Древни църкви, скален водопад и най-големият въжен мост привличат туристи в Западна България
20 септември 2019 г.
19:44
България губи над 77 млрд. лв. за 20 г. от правителствени провали
18:53
Икономист: Държавата не може да измери щастието на хората чрез статистиката
18:48
Amazon поръчва 100 хил. електрически вана от Rivian
18:43
Трейдър загуби $320 милиона на Mitsubishi
16:05
Топлофикацията в Перник: Доказа се, че не замърсяваме Advertorial
15:53
Дисциплиниране на работодателите показва последващият контрол, упражняван в почивните дни
15:49
Десетилетия на растеж на туризма стимулираха задграничните пътувания сред китайците
15:44
Volkswagen решава за новия завод до края на октомври
14:47
Търговци алармират за монопол при доставките за училищата
14:31
Първите три дни болнични да не се заплащат, предлагат от АИКБ
13:44
Какво може Индия да спечели от търговска война САЩ - Китай?
12:43
Бурята Имелда заличи от пазарите 4 милиона барела петрол дневно в Тексас
11:45
Airbnb готви един от най-големите дебюти на борсата през 2020-а
11:24
Паундът подскочи, златото също поскъпва за сметка на долара
10:30
Amazon искаше да наеме 30 000 души. А получи над 208 000 документи на кандидати за работа
10:27
Петролът отново поскъпва. Опасения за краткосрочен дефицит в доставките
10:16
Ferrari Purosangue - какво да очакваме от първия джип на италианската компания
08:18
Турция разработва собствен електромобил
19 септември 2019 г.
19:30
ЕЦБ раздаде $3,4 милиарда безплатни заеми на 28 банки

Най-четени от Бизнес

Избор на редактора